Ordin nr. 1567 din 24 decembrie 2013

Ordin nr. 1567 din 24 decembrie 2013

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011

 

 

    ART. I

    Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 si 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Transportul rutier se efectueaza cu vehiculele rutiere prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin constructie tipului de transport efectuat si dotate tehnic in conformitate cu reglementarile in vigoare."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier si de catre intreprinderile autorizate sa efectueze transport rutier national contra cost cu vehiculele rutiere prevazute la art. 11^1 alin. (1) si (2) si/sau operatiunile de transport rutier prevazute la art. 11^1 alin. (3) din O.G. nr. 27/2011, denumite in continuare intreprinderi autorizate, inregistrati/inregistrate in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier sau in Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate, dupa caz, tinute de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R."

    3. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL II

    Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate"

    4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 3

    Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate se intocmesc prin inscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, intreprinderilor de transport rutier in cont propriu sau intreprinderilor autorizate care indeplinesc cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru obtinerea licentei comunitare, a certificatului de transport in cont propriu sau a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, dupa caz."

    5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 4

    Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si a Registrului electronic national al intreprinderilor autorizate se realizeaza prin inscrierea cel putin a urmatoarelor date:

    a) denumirea si forma juridica a intreprinderii;

    b) adresa sediului acesteia;

    c) numele managerului/managerilor de transport;

    d) tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat, precum si numarul si seria acesteia, numarul si seria certificatului de transport rutier in cont propriu sau numarul si seria autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, dupa caz;

    e) numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare/ale certificatului de transport rutier in cont propriu/ale autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, precum si numerele de inmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;

    f) incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

    g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activitatii de transport, atat timp cat buna reputatie a persoanei respective nu a fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum si masurile de reabilitare aplicabile;

    h) masurile administrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport rutier/intreprinderilor de transport rutier in cont propriu/intreprinderilor autorizate."

    6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 5

    (1) Gestionarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si a Registrului electronic national al intreprinderilor autorizate se asigura de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele inscrise in registrele electronice prevazute la alin. (1), conform competentelor ce le revin."

    7. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 10

    (1) Se considera indeplinita cerinta privind buna reputatie, daca:

    a) intreprinderea si/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat(e) sau sanctionat(e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

    b) intreprinderea si/sau managerul de transport si-au/si-a pierdut buna reputatie pentru incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 si a intervenit reabilitarea.

    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), intreprinderea/managerul de transport se considera reabilitata/reabilitat dupa o perioada de un an de la data pierderii bunei reputatii."

    8. La capitolul III, dupa sectiunea 2 se introduce o noua sectiune, sectiunea 3, cuprinzand articolele 18^1 - 18^4, cu urmatorul cuprins:

 

    "SECTIUNEA 3

    Accesul la transportul rutier national contra cost efectuat de catre intreprinderile autorizate

 

    ART. 18^1

    Pentru a avea acces la transportul rutier national contra cost efectuat conform prevederilor art. 11^1 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, intreprinderile trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    a) sa aiba un sediu;

    b) sa aiba o buna reputatie;

    c) sa aiba competenta profesionala.

    ART. 18^2

    In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la transportul national contra cost, intreprinderea va fi inregistrata in Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate si i se va elibera o autorizatie pentru transportul rutier national contra cost care ii confera acces la piata transportului rutier national contra cost.

    ART. 18^3

    Cerintele privind sediul, buna reputatie si competenta profesionala se considera indeplinite in conditiile prevazute la art. 9, 10 si 15.

    ART. 18^4

    (1) Operatorii de transport rutier pot efectua operatiunile de transport rutier national contra cost prevazute la art. 11^1 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, in baza licentelor comunitare valabile ai caror titulari sunt.

    (2) In cazul prevazut la alin. (1), operatorul de transport rutier este inregistrat in Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate, intr-o sectiune distincta, si i se va elibera o copie conforma a licentei comunitare, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 sau 4, dupa caz, pe care autoritatea emitenta mentioneaza expres faptul ca este valabila pentru transportul rutier national contra cost si pentru vehiculul rutier din categoria celor prevazute la art. 11^1 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, care ii confera acces la piata transportului rutier national contra cost."

    9. La articolul 21 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), care va avea urmatorul cuprins:

    "g) cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare, in copie; in cazul efectuarii transportului rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie sa contina inscrisuri specifice din care sa reiasa ca vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."

    10. La articolul 31 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), care va avea urmatorul cuprins:

    "d) cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare, in copie; in cazul efectuarii transportului rutier in cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie sa contina inscrisuri specifice din care sa reiasa ca vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."

    11. La capitolul IV, dupa sectiunea 2 se introduce o noua sectiune, sectiunea 3, cuprinzand articolele 38^1 - 38^9, cu urmatorul cuprins:

 

    "SECTIUNEA 3

    Transportul rutier national contra cost efectuat in conditiile prevazute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011

 

    ART. 38^1

    (1) Transportul rutier national contra cost se efectueaza de catre intreprinderile autorizate in baza autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, cu vehicule rutiere din categoria celor prevazute la art. 11^1 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul carora trebuie sa existe, pe toata durata transportului, copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.

    (2) Transportul rutier national contra cost se efectueaza de catre operatorii de transport rutier in baza licentei comunitare, cu vehicule rutiere din categoria celor prevazute la art. 11^1 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul carora trebuie sa existe, pe toata durata transportului, copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.

    ART. 38^2

    (1) Autorizatia pentru transportul rutier national contra cost prevazuta la art. 18^2 se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare si se pastreaza la sediul intreprinderii. Modelul autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost este prevazut in anexa nr. 47.

    (2) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an si fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, si se pastreaza la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisa. Modelul copiei conforme a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost de marfuri este prevazut in anexa nr. 48. Modelul copiei conforme a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost de persoane este prevazut in anexa nr. 49.

    (3) Autorizatia pentru transportul rutier national contra cost si copia conforma a acesteia sunt documente nominale ale intreprinderii si nu sunt transmisibile.

    (4) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost este personalizata de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisa.

    (5) Copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an si fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, si se pastreaza la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisa.

    (6) Copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), este document nominal al operatorului de transport rutier, nu este transmisibila si este personalizata de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu numarul de inmatriculare al vehiculului rutier pentru care a fost emisa.

    ART. 38^3

    (1) Pentru obtinerea autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si a copiei conforme a acesteia, intreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5.

    (2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:

    a) document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;

    b) document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

    c) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;

    d) cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta in anexa nr. 7, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

    e) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;

    f) cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare, in copie; in cazul efectuarii transportului rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie sa contina inscrisuri specifice din care sa reiasa ca vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

    (3) In cererea prevazuta la alin. (1) intreprinderea isi va exprima optiunea asupra modului de eliberare a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si a copiei conforme a acesteia, respectiv transmiterea prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

    ART. 38^4

    (1) Pentru obtinerea copiei conforme a licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5.

    (2) In cererea prevazuta la alin. (1) operatorul de transport rutier isi va exprima optiunea asupra modului de eliberare a copiei conforme a licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, respectiv transmiterea prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

    ART. 38^5

    (1) In termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 18^1 sau dispozitiile art. 18^4 alin. (1), dupa caz, sa se elibereze autorizatia pentru transportul rutier national contra cost si copia conforma a acesteia sau copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.

    (2) In termen de cel mult 3 luni de la data eliberarii autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul intreprinderii autorizate in vederea verificarii indeplinirii de catre aceasta a cerintelor prevazute la art. 18^1.

    ART. 38^6

    (1) In situatia in care titularul autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost sau titularul licentei comunitare detine unul sau mai multe vehicule rutiere din categoria celor prevazute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, suplimentar fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost/copii conforme ale licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, pe care urmeaza sa il/le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 8.

    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

    ART. 38^7

    (1) In vederea efectuarii transportului rutier national contra cost de marfuri periculoase cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, intreprinderea autorizata va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. urmatoarele documente:

    a) dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;

    b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

    c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;

    d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;

    e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.

    (2) In vederea efectuarii transportului rutier national contra cost de marfuri periculoase cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. documentele prevazute la alin. (1).

    ART. 38^8

    (1) In cazul in care intreprinderea autorizata isi schimba sediul declarat in cererea prevazuta la art. 38^3 alin. (1), aceasta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe propria raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si a copiei conforme a acesteia prevazute de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

    (2) In cazul in care operatorul de transport rutier, detinator al copiei conforme a licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), isi schimba sediul declarat in cererea prevazuta la art. 38^4 alin. (1), aceasta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe propria raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii copiei conforme a licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

    (3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R va elibera in termen de 5 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1) sau (2) autorizatia pentru transportul rutier national contra cost si copia conforma a acesteia modificate, respectiv copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2), dupa caz, pastrandu-se termenul de valabilitate a documentelor corespondente eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

    (4) Documentele modificate prevazute la alin. (3) se vor elibera de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. numai dupa prezentarea de catre intreprinderea autorizata/operatorul de transport rutier, dupa caz, a documentului de plata a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.

    ART. 38^9

    La solicitarea expresa a intreprinderii autorizate/operatorului de transport rutier privind retragerea autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si a copiei conforme a acesteia, respectiv a copiei conforme a licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, dupa caz, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va proceda la anularea acestor documente si la radierea pozitiei corespunzatoare din Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate."

    12. La capitolul V sectiunea 1 subsectiunea 1, dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:

    "ART. 40^1

    (1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de marfuri cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone sau transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderea autorizata sau operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost/copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, avizul de insotire a marfii sau un document echivalent acestuia, precum si toate celelalte documente specifice prevazute de reglementarile in vigoare.

    (2) Suplimentar fata de documentele prevazute la alin. (1), la bordul vehiculului trebuie sa se mai afle:

    a) certificatul de competenta profesionala a conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

    b) contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul este detinut in baza unui contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;

    c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto."

    13. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 51

    (1) Transportul rutier contra cost de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, precum si licenta de traseu sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate speciale si servicii ocazionale se efectueaza de catre operatorii de transport rutier si cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, precum si de catre intreprinderile autorizate numai cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier national contra cost, prevazuta la art. 18^4 alin. (2)/copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, dupa caz, precum si licenta de traseu sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale."

    14. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(1) Programul de transport interjudetean se poate modifica de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., la cererea operatorului de transport rutier detinator al licentei de traseu pentru traseul respectiv, astfel:

    a) anual, in luna septembrie, la data stabilita de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin:

    (i) introducerea de noi curse pe un traseu existent in programul de transport numai in conditiile in care se respecta un decalaj de minimum 30 de minute intre plecarile din statii/autogarile capete de traseu, situate in aceeasi localitate;

    (ii) introducerea de opriri in tranzit, care pot fi statii sau autogari; daca prin oprirea in tranzit solicitata se genereaza segmente comune de traseu care se regasesc in graficele de circulatie aferente altor curse interjudetene pe care detin licente de traseu alti operatori de transport rutier, trebuie sa se poata asigura un decalaj de 30 de minute intre plecarile din statiile/autogarile situate in aceeasi localitate;

    (iii) reducerea numarului de curse de pe un traseu existent;

    (iv) modificarea capacitatii de transport;

    (v) modificarea zilelor si/sau a perioadei in care se efectueaza cursa;

    b) trimestrial, la data stabilita de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin:

    (i) eliminarea de statii/autogari;

    (ii) inlocuirea de autogari."

    15. La articolul 68, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectueaza de catre operatorii de transport rutier sau intreprinderile autorizate pe baza licentei de traseu eliberate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R."

    16. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 69

    (1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic, unitate de invatamant sau unitate militara, in vederea efectuarii transportului urmatoarelor categorii de personal:

    a) angajati transportati intre domiciliu si locul de munca;

    b) elevii si studentii transportati spre si dinspre institutiile de invatamant;

    c) militarii si familiile acestora transportati intre domiciliu si unitatea militara.

    (2) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de catre intreprinderile autorizate care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic sau unitate militara, in vederea efectuarii transportului urmatoarelor categorii de personal:

    a) angajati transportati intre domiciliu si locul de munca;

    b) militarii si familiile acestora transportati intre domiciliu si unitatea militara."

    17. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 70

    Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului/autovehiculului avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, trebuie sa se mai afle:

    a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului sau copia conforma cu originalul a acestuia;

    b) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este licentiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

    c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;

    d) contractul de inchiriere sau de leasing, in original ori copie conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul/autovehiculul avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;

    e) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    f) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier/intreprinderii autorizate, in copie;

    g) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat."

    18. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 71

    (1) In vederea obtinerii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier/intreprinderea autorizata va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., o cerere insotita de urmatoarele:

    a) lista autobuzelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora sau lista autovehiculelor avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, dupa caz;

    b) copiile conforme ale licentei comunitare/copiile conforme ale licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost, pentru autobuzele/autovehiculele avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, sau copiile conforme ale autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost pentru autovehiculele avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, dupa caz, nominalizate in lista prevazuta la lit. a);

    c) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta angajatii pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;

    d) contractul incheiat cu beneficiarul transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb; contractul se va incheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executandu-se in exclusivitate pentru acest beneficiar;

    e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeaza sa fie transportate.

    (2) Pe cererea prevazuta la alin. (1) operatorul de transport rutier/intreprinderea autorizata isi va exprima optiunea asupra modului de eliberare a licentei de traseu, respectiv transmiterea prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R."

    19. La articolul 73, alineatele (1), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "(1) Licenta de traseu se elibereaza operatorului de transport rutier/intreprinderii autorizate intr-un numar egal cu numarul de autobuze/autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, necesare efectuarii traseului, dupa prezentarea avizelor eliberate de administratiile locale pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate.

    ..........................................................................

    (5) Licenta de traseu contine tipul si capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului sau mentiunea expresa ca este valabila pentru un autovehicul avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, dupa caz, si este insotita pe toata durata efectuarii transportului de graficul de circulatie aferent.

    ..........................................................................

    (8) Licenta de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier/intreprinderii autorizate, nefiind transmisibila."

    20. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 74

    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va respinge dosarul depus in vederea obtinerii unei licente de traseu in urmatoarele conditii:

    a) daca solicitantul nu dispune de numarul de autobuze sau de numarul de autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, dupa caz, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licentei comunitare/copii conforme ale licentei comunitare valabile pentru transportul rutier national contra cost/copii conforme ale autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost;

    b) daca un autobuz/un autovehicul avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari;

    c) daca un autobuz a fost nominalizat pe o cursa/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale caror grafice de circulatie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului."

    21. La articolul 75, alineatele (1), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectueaza de catre operatorii de transport rutier si intreprinderile autorizate numai pe baza documentului de transport.

    ..........................................................................

    (4) Foile de parcurs se completeaza in dublu exemplar de catre operatorul de transport rutier sau intreprinderea autorizata, dupa caz, pentru fiecare calatorie inainte de inceperea acesteia.

    ..........................................................................

    (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se pastreaza in carnetul prevazut la alin. (3) tinut la sediul operatorului de transport rutier/intreprinderii autorizate."

    22. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 76

    In cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe baza de comanda sau contract incheiat de operatorul de transport rutier/intreprinderea autorizata cu beneficiarul transportului, acesta/aceasta trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:

    a) denumirea beneficiarului;

    b) codul unic de inregistrare;

    c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

    d) traseul;

    e) punctul de imbarcare si cel de debarcare a persoanelor transportate;

    f) perioada de desfasurare a serviciului respectiv."

    23. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 77

    Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului/autovehiculului avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, trebuie sa se mai afle:

    a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;

    b) contractul de inchiriere sau de leasing, in original ori copia conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing;

    c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    d) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier/intreprinderii autorizate, in copie;

    e) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

    f) factura sau bonul fiscal;

    g) comanda sau contractul incheiat cu beneficiarul transportului."

    24. La articolul 78, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(2) Documentul de control utilizat de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea autorizata este nominal, nefiind transmisibil."

    25. La articolul 119 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "c) aprobarea autoritatii administratiei publice locale executive/deliberative pentru infiintarea autogarii;".

    26. La articolul 133 litera s), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(iv) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina intreprinderii de transport in cont propriu, in copie;".

    27. La articolul 133, litera x) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "x) sa notifice, in scris, schimbarea sediului, in termen de 15 zile, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.;".

    28. Articolul 134^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 134.1

    (1) In scopul facilitarii controlului autovehiculelor, precum si al remorcilor si semiremorcilor tractate de acestea utilizate la efectuarea transporturilor rutiere, intreprinderile de transport in cont propriu sau operatorii de transport rutier au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale vehiculului, dupa cum urmeaza:

    a) placuta producatorului in care sunt mentionate masele maxime autorizate ale vehiculului;

    b) placuta in care sunt mentionate dimensiunile vehiculului.

    (2) In cazul in care un vehicul este dotat cu placuta/placute din care rezulta toate informatiile necesare privind masele si dimensiunile acestuia, in conformitate cu anexa nr. 46, aplicata/aplicate de producator sau o autoritate competenta, se considera ca respectivul vehicul respecta obligatia prevazuta la alin. (1).

    (3) In cazul in care placutele aplicate de producatori sau autoritati competente nu contin valorile dimensiunilor vehiculului, in conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» aplica pe vehicul o placuta cu valorile dimensiunilor, intr-un loc accesibil in apropierea placutei producatorului in care sunt mentionate masele maxime autorizate ale vehiculului.

    (4) In cazul in care placutele aplicate de producatori sau autoritati competente nu contin toate valorile dimensiunilor si maselor vehiculului, in conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» aplica pe vehicul o singura placuta, care le va contine in totalitate.

    (5) Determinarea dimensiunilor ce urmeaza a fi inscrise pe placuta se face prin masuratori efectuate de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman». Masuratorile se efectueaza la reprezentantele teritoriale ale Regiei Autonome «Registrul Auto Roman». Pentru vehiculele inmatriculate in Romania, masuratorile se pot efectua si la statiile de inspectie tehnica periodica autorizate pentru clasele respective de vehicule, cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice, prin deplasarea personalului Regiei Autonome «Registrul Auto Roman» in urmatoarele conditii: solicitarile vor fi adresate reprezentantelor Regiei Autonome «Registrul Auto Roman» cu minimum 24 de ore inainte si se vor cuprinde un numar de cel putin 3 vehicule. Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» va programa deplasarile in ordinea depunerii solicitarilor, iar tariful aplicat de RAR nu va depasi contravaloarea masuratorii efective.

    (6) In cazul in care valorile maselor sau dimensiunilor vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe placuta/placute, operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu au obligatia de a solicita modificarea corespunzatoare a placutei.

    (7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, termenul-limita de la care devine obligatorie dotarea cu placute se stabileste individual pentru fiecare vehicul in parte si este a zecea zi calendaristica dupa data pana la care trebuie efectuata prima inspectie tehnica periodica pentru mentinerea in circulatie, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR1, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (8) In baza prevederilor art. 24 alin. (6) din O.G. nr. 27/2011, vehiculele rutiere prevazute la art. 11^1 din aceeasi ordonanta se excepteaza de la obligatia dotarii cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale acestora."

    29. La capitolul VII, dupa sectiunea 2^1 se introduce o noua sectiune, sectiunea 2^2, cuprinzand articolul 134^2, cu urmatorul cuprins:

 

    "SECTIUNEA 2.2

    Obligatiile intreprinderilor autorizate

 

    ART. 134.2

    Intreprinderile autorizate sa efectueze transport rutier national contra cost au urmatoarele obligatii:

    a) sa utilizeze numai vehicule rutiere prevazute de art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica valabila, certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;

    b) sa se asigure ca persoanele angajate in functii care concura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementarilor legale in vigoare;

    c) sa depuna autorizatia pentru transportul rutier national contra cost si/sau copia conforma a acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente.

    d) sa efectueze transporturile rutiere de marfuri cu respectarea maselor si/sau dimensiunilor maxime autorizate;

    e) sa asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere detinute;

    f) sa efectueze transportul asigurand un sistem de fixare a incarcaturii astfel incat acesta sa reziste la fortele exercitate atunci cand vehiculul este supus la urmatoarele acceleratii:

    (i) decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala) spre fata;

    (ii) decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre spate;

    (iii) accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre ambii pereti laterali.

    Atunci cand asupra unui element component al sistemului de fixare se exercita o forta determinata conform pct. (i), (ii) si (iii), forta exercitata asupra acestui element de fixare nu poate depasi sarcina nominala pentru care acesta a fost construit;

    g) sa se asigure in prealabil ca vehiculul rutier cu care se efectueaza transportul respecta urmatoarele conditii:

    (i) usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului rutier pentru incarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, precum si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

    (ii) incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta;

    (iii) centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului rutier;

    h) sa se asigure ca elementele de fixare a marfurilor respecta urmatoarele conditii:

    (i) indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;

    (ii) sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;

    (iii) nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;

    (iv) sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale in vigoare in domeniu;

    i) sa se asigure ca sistemul de fixare a incarcaturii utilizat pentru inconjurarea, fixarea sau mentinerea incarcaturii pe/sau intr-un vehicul este adaptat la marimea, forma, consistenta si caracteristicile incarcaturii;

    j) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfurilor este destul de rezistent pentru siguranta transportului. In cazul in care ambalajul marfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentara suficient de rezistenta;

    k) sa se asigure ca dispozitivul de fixare sau de insurubare utilizat pentru fixarea incarcaturii este fixat in asa fel incat acesta sa nu poata sa fie desurubat sau desprins. Dispozitivul de insurubare integrat utilizat pentru fixarea unei incarcaturi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa fie proiectat si construit in scopul pentru care este folosit;

    (ii) sa fie utilizat si intretinut conform specificatiilor producatorului si standardelor europene si/sau internationale in domeniu;

    l) sa se asigure ca incarcatura infasurata sau fixata in vehicul este in conformitate cu dispozitiile din «Recomandarile europene privind cele mai bune practici in domeniul fixarii incarcaturii pentru transportul rutier», elaborate de Directia Generala pentru Energie si Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;

    m) sa detina la sediul mentionat in autorizatie urmatoarele documente:

    (i) autorizatia pentru transportul rutier national contra cost eliberata pentru efectuarea transportului rutier national contra cost, in original;

    (ii) cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;

    (iii) documentele doveditoare, din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, in original;

    (iv) avizele medicale si psihologice valabile pentru managerul de transport si pentru conducatorii auto angajati/utilizati;

    (v) toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost;

    (vi) formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si anul precedent;

    (vii) documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;

    n) sa puna la dispozitia conducatorilor auto, pentru vehiculele cu care efectueaza transport rutier national contra cost, urmatoarele documente, in vederea prezentarii acestor documente cu ocazia controlului in trafic:

    (i) copia conforma a autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, eliberata pentru efectuarea transportului rutier national contra cost;

    (ii) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;

    (iii) contractul de leasing sau de inchiriere, dupa caz, in original sau copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing ori de inchiriere;

    (iv) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina intreprinderii autorizate, in copie;

    (v) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

    (vi) documentul de transport;

    (vii) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

    o) sa efectueze transport rutier de marfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna;

    p) sa transmita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;

    q) sa anunte pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in termen de cel mult 15 zile de la data constatarii;

    r) sa publice pierderea, sustragerea autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost si/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;

    s) sa notifice, in scris, schimbarea sediului, in termen de 15 zile, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.;

    s) sa depuna autorizatia pentru transportul rutier national contra cost si copia/copiile conforma/conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in cazul schimbarii sediului;

    t) sa asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:

    (i) de catre conducatorul auto;

    (ii) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;

    (iii) prin mijloace audiovizuale;

    (iv) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme;

    t) sa efectueze transport rutier national contra cost de marfuri periculoase numai daca:

    (i) desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;

    (ii) respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare."

    30. Anexele nr. 5, 8, 12, 13, 20, 21, 22 si 42 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 8 la prezentul ordin.

    31. Dupa anexa nr. 46 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 47 - 49, care vor avea cuprinsul prevazut in anexele nr. 9 - 11 la prezentul ordin.

    ART. II

    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, conducatorii auto ai vehiculelor rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier national contra cost de marfuri sau a transportului rutier in cont propriu de marfuri, trebuie sa fie titulari ai unui certificat de competenta profesionala, obtinut si eliberat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, conducatorii auto ai vehiculelor rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier national contra cost/transportului rutier in cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, trebuie sa fie titulari ai unui certificat de competenta profesionala, obtinut si eliberat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    (3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, conducatorii auto ai autovehiculelor avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, utilizate la efectuarea transportului rutier national contra cost de persoane sau a transportului rutier in cont propriu de persoane, trebuie sa fie titulari ai unui certificat de competenta profesionala, obtinut si eliberat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    (4) In cazul efectuarii transporturilor rutiere prevazute la alin. (1) - (3), operatorii de transport rutier/intreprinderile autorizate/intreprinderile de transport rutier in cont propriu pot angaja conducatori auto titulari ai certificatului de calificare profesionala initiala sau ai certificatului de calificare profesionala continua, obtinute si eliberate in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    (5) In cazul efectuarii transporturilor rutiere prevazute la alin. (1) - (3), dispozitiile privind obligatia existentei la bordul vehiculelor rutiere a certificatului de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, prevazute la art. 40^1 alin. (2) lit. a), la art. 70 lit. g) si la art. 77 lit. e) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

    ART. III

    (1) Pentru a avea acces la transportul rutier national contra cost efectuat conform prevederilor art. 11^1 alin. (1) - (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii de transport/intreprinderile au obligatia de a indeplini prevederile prezentului ordin pana la data de 1 ianuarie 2015.

    (2) Pentru a avea acces la transportul rutier in cont propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, cu autovehicule avand cel putin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, respectiv la operatiuni de transport rutier in cont propriu efectuate cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara incarcatura in cadrul unei operatiuni de transport, intreprinderile au obligatia de a indeplini prevederile prezentului ordin pana la data de 1 ianuarie 2015.

    ART. IV

    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V

    Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 si 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    ART. VI

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

 

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

 

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 12 la normele metodologice)

 

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)

 

 

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 20 la normele metodologice)

 

 

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 21 la normele metodologice)

 

 

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 22 la normele metodologice)

 

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 42 la normele metodologice)

 

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 47 la normele metodologice)

 

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 48 la normele metodologice)

 

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 49 la normele metodologice)