ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999

ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999

aaa_400

ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 28 ianuarie 2000

    Ministrul transporturilor,
    în conformitate cu prevederile art. 12 lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998 şi republicată, ale art. 4 alin. (3) lit. s), art. 5 şi ale art. 34 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. s), ş) şi t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 625/1998,
    având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ţinând seama de prevederile Directivei 96/26 a Consiliului C.E.E. referitoare la accesul la activitatea de operator de transport rutier de marfă şi persoane şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor documente privind calificarea profesională, amendată prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998,
    în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
    emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pentru efectuarea operaţiunilor de transport rutier de marfă sau de persoane operatorii de transport vor desemna, dintre angajaţii lor, una sau mai multe persoane fizice care să conducă permanent şi efectiv această activitate.
    (2) Persoana fizică desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier trebuie să fie titular al unui certificat de pregătire profesională.
    ART. 2
    Persoana desemnată conform art. 1 să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este obligată să supravegheze şi să controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport, astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare, în condiţii de deplină siguranţă şi de protecţie a mediului.
    ART. 3
    (1) Certificatul de pregătire profesională, valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de operatorul de transport, este eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Modelul şi conţinutul certificatelor de pregătire profesională sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Certificatul de pregătire profesională se obţine în urma promovării unui examen organizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Examenul va fi susţinut în faţa unei comisii de examinare desemnate de aceasta.
    ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să prezinte diploma de bacalaureat şi să fi absolvit un curs de specialitate organizat de o instituţie abilitată de Ministerul Transporturilor sau diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere.
    (2) Cursurile de specialitate prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure candidaţilor cunoştinţele necesare referitoare la reglementările în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere.
    (3) Programele cursurilor vor fi astfel întocmite încât cursanţii să poată răspunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 şi vor fi avizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru obţinerea certificatului de pregătire profesională se desfăşoară pe durata a două ore şi va cuprinde:
    - probă scrisă - test tip grilă cu 30 de întrebări (cu câte 4 răspunsuri posibile);
    - probă scrisă - studiu de caz cu maximum 20 de întrebări.
    (2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 60% din totalul întrebărilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai puţin de 50% din întrebările de la fiecare probă.
    (3) Rezultatul examinării se comunică candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii se depun în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Candidaţii respinşi pot susţine o singură dată un nou examen la data şi în locul comunicate de comisia de examinare. Candidaţii respinşi şi la acest examen se pot prezenta la următoarea examinare numai după ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (4) Actele prevăzute la art. 4 alin. (1), verificate de comisia de examinare, se păstrează de către organizatorul cursului pe durata valabilităţii certificatului de pregătire profesională.
    ART. 6
    (1) Certificatul de pregătire profesională este valabil pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile vizării sale anuale.
    (2) Vizarea anuală se face după susţinerea unui test tip grilă cu 20 de întrebări, fiind necesar să se răspundă corect la 75% dintre acestea.
    (3) Dacă în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de pregătire profesională, titularul a urmat un curs de perfecţionare profesională, acestuia i se va elibera un nou certificat după promovarea examenului susţinut în condiţiile prevăzute la art. 5.
    ART. 7
    Persoanele aflate în evidenţa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care au condus activităţi de transport până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot obţine, la cerere, în termen de un an, certificatul de pregătire profesională corespunzător, fără susţinerea unui examen, dacă au experienţă practică de cel puţin 5 ani. Pentru cei care au o experienţă practică de până la 5 ani sunt necesare susţinerea şi promovarea examenului prevăzut la art. 5.
    ART. 8
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Traian Băsescu

    ANEXA 1

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certifică prin prezentul că      |
|               ROMâNIA               | | titularul a făcut dovada pregătirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ - A.R.R. | | prevederilor Ordonanţei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale Ordonanţei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere şi ale celorlalte           |
|                                     | | reglementări în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul susţinut în           |
|                                     | | conformitate cu Hotărârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea şi |
|                                     | | funcţionarea Autorităţii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCĂ    | |                                     |
|  PERMANENT ŞI EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea Rutieră   |
|    DE TRANSPORT RUTIER DE MARFĂ     | |            Română - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil până la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data şi locul naşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Semnătura ............... | |      Seria ASM nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certifică prin prezentul că      |
|               ROMâNIA               | | titularul a făcut dovada pregătirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ - A.R.R. | | prevederilor Ordonanţei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale Ordonanţei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere şi ale celorlalte           |
|                                     | | reglementări în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul susţinut în           |
|                                     | | conformitate cu Hotărârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea şi |
|                                     | | funcţionarea Autorităţii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCĂ    | |                                     |
|  PERMANENT ŞI EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea Rutieră   |
|   DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE   | |            Română - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil până la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data şi locul naşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Semnătura ............... | |      Seria ASP nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
cuprinzând cerinţele care vor fi avute în vedere la întocmirea programelor de pregătire profesională

    Având în vedere faptul că persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier trebuie să supravegheze şi să controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport rutier, astfel încât acestea să se efectueze conform reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare, este necesar ca, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, aceasta să îndeplinească următoarele cerinţe:

    A. Drept civil
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    1. să fie familiarizată cu tipurile principale de contracte folosite în transportul rutier şi cu drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea;
    2. să fie capabilă să negocieze un contract de transport valid din punct de vedere legal, mai ales cu privire la condiţiile de transport;
    - pentru transportul rutier de mărfuri:
    3. să fie capabilă să evalueze o plângere privind daunele rezultate în urma pierderii sau deteriorării bunurilor transportate, precum şi pentru nelivrarea la timp a mărfii şi să înţeleagă cum o astfel de plângere îi afectează răspunderea contractuală;
    4. să fie familiarizată cu regulile şi cu obligaţiile ce decurg din Convenţia CMR asupra contractului privind transportul internaţional rutier de mărfuri;
    - pentru transportul de persoane:
    5. să fie capabilă să evalueze o plângere privind despăgubirea pentru vătămări aduse pasagerilor sau pentru deteriorarea bagajelor, cauzată de accidente în timpul transportului, precum şi pentru întârzieri şi să înţeleagă cum o astfel de plângere îi afectează răspunderea contractuală.

    B. Drept comercial
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    6. să fie familiarizată cu condiţiile şi cu formalităţile privind desfăşurarea comerţului, obligaţiile generale ce incumbă operatorilor de transport (înregistrarea, contabilitatea etc.) şi consecinţele falimentului;
    7. să aibă cunoştinţe adecvate în privinţa diferitelor tipuri de societăţi comerciale şi a regulilor care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea acestora.

    C. Legislaţie socială
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    8. să fie familiarizată cu rolul şi cu funcţionarea diferitelor instituţii sociale care au legătură cu transportul rutier (uniuni profesionale, camere de comerţ, organizaţii sindicale etc.);
    9. să fie familiarizată cu obligaţiile operatorului de transport privind protecţia socială a angajaţilor acestuia;
    10. să fie familiarizată cu reglementările privind încheierea contractelor de muncă pentru diferite categorii de angajaţi ai operatorilor de transport (forma contractelor, obligaţiile părţilor, condiţiile şi orele de muncă, concediile plătite, salarizarea, desfacerea contractului de muncă etc.);
    11. să cunoască prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;
    12. să fie familiarizată cu prevederile reglementărilor EEC nr. 3.820/85 privind armonizarea legislaţiei sociale referitoare la transportul rutier şi nr. 3.821/85 privind dotarea cu echipament de înregistrare şi cu modul de implementare a acestor reglementări.

    D. Legislaţie fiscală
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    13. să fie familiarizată cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată în activitatea de transport;
    14. să fie familiarizată cu taxa pe vehicul;
    15. să fie familiarizată cu taxele aplicabile anumitor vehicule de marfă şi cu taxele percepute la intrarea pe autostradă, precum şi cu taxele de drum;
    16. să fie familiarizată cu reglementările privind impozitul pe venit.

    E. Managementul de afaceri şi financiar
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    17. să fie familiarizată cu legile şi cu practicile privind folosirea cecurilor, a cărţilor de credit şi a altor metode similare de plată;
    18. să fie familiarizată cu diferite forme de credit (credit bancar, documente de credit, depozite garante, ipoteci şi leasing etc.), precum şi cu taxele şi cu obligaţiile care derivă din acestea;
    19. să ştie ce este o balanţă financiară, cum se realizează şi cum se interpretează;
    20. să fie capabilă să aprecieze un cont de profit şi pierderi;
    21. să fie capabilă să aprecieze profitabilitatea şi poziţia financiară a unui operator de transport, în special pe baza raportului financiar al acestuia;
    22. să poată elabora un buget;
    23. să fie familiarizată cu elementele de cost ale operatorilor de transport (cheltuieli fixe şi variabile, patrimoniu net, amortizare), să fie capabilă să calculeze costuri pe vehicul, pe kilometru, pe cursă sau pe tonă;
    24. să fie capabilă să întocmească organigrama operatorilor de transport, organizarea pe compartimente, şi programele de muncă etc.;
    25. să fie familiarizată cu principiile de marketing, de publicitate şi relaţiile cu publicul, de promovarea serviciilor de transport şi atragerea clienţilor etc.;
    26. să fie familiarizată cu diferitele tipuri de asigurări privind transportul rutier (răspundere civilă, în caz de accident, pe viaţă, de bunuri şi bagaje etc.), cu garanţiile şi obligaţiile ce decurg din acestea;
    27. să fie familiarizată cu folosirea metodelor de transmisie electronică a datelor în cadrul transportului rutier (urmărirea autovehiculelor prin satelit etc.);
    - pentru transportul rutier de mărfuri:
    28. să poată să aplice legile privind facturile pentru serviciile de transport rutier de mărfuri şi să cunoască sensul şi implicaţiile INCOTERMS;
    29. să fie familiarizată cu diferitele categorii de activităţi conexe ale transportului rutier, cu rolul şi cu funcţionarea acestora şi, acolo unde se impune, cu statutul lor;
    - pentru transportul rutier de pasageri:
    30. să fie capabilă să aplice regulile privind stabilirea tarifelor şi a preţurilor în transportul public şi privat de persoane;
    31. să poată să aplice regulile privind taxarea serviciilor de transport de persoane.

    F. Accesul la piaţă
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    32. să fie familiarizată cu prevederile care reglementează transportul rutier, închirierea şi subînchirierea vehiculelor şi, în special, cu regulile privind organizarea activităţii, accesul la profesie, autorizarea necesară pentru transportul naţional şi internaţional, verificări şi sancţiuni;
    33. să fie familiarizată cu reglementările privind înfiinţarea unei societăţi de transport;
    34. să fie familiarizată cu documentele care se cer pentru desfăşurarea activităţii de transport şi să fie capabilă să introducă proceduri de control pentru a se asigura că documentele pentru derularea operaţiunilor de transport, în special cele privind vehiculul, şoferul, mărfurile şi bagajele, există atât la bordul vehiculului, cât şi la sediul firmei;
    - pentru transportul rutier de mărfuri:
    35. să fie familiarizată cu regulile de organizare a pieţei serviciilor de transport de mărfuri, de manevrare a acestora şi de organizare logistică;
    36. să fie familiarizată cu formalităţile de frontieră, cu rolul şi scopul documentelor T şi ale carnetelor TIR, precum şi cu obligaţiile ce decurg din folosirea lor;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    37. să fie familiarizată cu regulile de organizare a pieţei transportului rutier de persoane;
    38. să fie familiarizată cu regulile de introducere a serviciilor de transport rutier de persoane şi să poată pregăti programe de transport.

    G. Norme tehnice şi aspecte privind operarea
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    39. să fie familiarizată cu regulile privind greutăţile şi dimensiunile vehiculelor şi cu procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al încărcăturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni care nu se conformează acestor reguli;
    40. să fie capabilă să aleagă vehiculele şi componentele lor în conformitate cu nevoile societăţii (şasiu, motor, transmisie, sistem de frânare etc.);
    41. să fie familiarizată cu formalităţile privind omologarea, înmatricularea şi inspecţia tehnică a vehiculelor;
    42. să înţeleagă ce măsuri trebuie luate pentru reducerea zgomotului şi pentru combaterea poluării provocate de emisia de gaze de eşapament (protecţia mediului înconjurător);
    43. să poată realiza programe periodice de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor acestora;
    - pentru transportul rutier de mărfuri:
    44. să fie familiarizată cu diferitele tipuri de echipamente pentru manevrarea şi încărcarea mărfurilor (containere, platforme etc.) şi să poată să introducă proceduri şi să emită instrucţiuni pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor (distribuţia încărcăturii, stivuirea, asigurarea, blocarea etc.);
    45. să fie familiarizată cu diferitele tehnici de transport combinat (ROLA, RORO etc.);
    46. să fie capabilă să aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
    47. să fie capabilă să aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998;
    48. să fie capabilă să aplice procedurile necesare pentru a se conforma regulilor privind transportul animalelor vii.

    H. Siguranţa rutieră
    - pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane:
    49. să cunoască ce calificări sunt necesare pentru şoferi (permis de conducere, certificate de atestare profesională, certificate medicale etc.);
    50. să fie capabilă să ia măsurile necesare pentru a se asigura că şoferii se conformează regulilor de trafic, interdicţiilor şi restricţiilor în vigoare, naţionale şi internaţionale (limitele de viteză, acordarea priorităţii, staţionarea şi parcarea, folosirea luminilor, semnalizarea rutieră etc.);
    51. să realizeze instruirea şoferilor pentru a cunoaşte aspecte legate de securitatea vehiculelor, echipamentul şi încărcătura acestora, precum şi măsurile preventive ce trebuie luate;
    52. să fie capabilă să stabilească procedurile care trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    53. să aibă cunoştinţe elementare privind reţeaua de drumuri naţionale şi internaţionale.