ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 - organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 - organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011


    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier,
    in temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 10, art. 13-15, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 33, 38, 42, art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (8), art. 48 alin. (4), art. 57, 61, art. 73 alin. (2), art. 79, art. 89 alin. (1) si art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2
    Directia generala reglementari in transporturi din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier exercita prerogativele prevazute in Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevazute in anexa.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 4 decembrie 2011.

                 Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

    Bucuresti, 30 noiembrie 2011.
    Nr. 980.

     ANEXA

 Norme metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si reprezinta normele prevazute de aceasta cu privire la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.
    (2) Transportul rutier se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentelor norme, ale reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (3) Transportul rutier se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    ART. 2
    (1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier tinut de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (2) Transportul rutier in cont propriu poate fi efectuat numai de catre intreprinderile de transport rutier in cont propriu inregistrate in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu tinut de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

    CAP. II
    Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu

    ART. 3
    Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu se intocmesc prin inscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau intreprinderilor de transport rutier in cont propriu care au obtinut licenta comunitara sau certificatul de transport in cont propriu, dupa caz.
    ART. 4
    Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier si a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu, se realizeaza prin inscrierea cel putin a urmatoarelor date:
    a) denumirea si forma juridica a intreprinderii;
    b) adresa sediului acesteia;
    c) numele managerilor de transport;
    d) tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat respectiv transport de marfuri sau transport de persoane, precum si numarul si seria acesteia;
    e) numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare, precum si numerele de inmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;
    f) incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activitatii de transport, atat timp cat buna reputatie a persoanei respective nu a fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    h) masurile administrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport rutier.
    ART. 5
    Gestionarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier si a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu se asigura de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele inscrise in acestea, conform competentelor ce le revin.
    ART. 6
    (1) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. reprezinta punctul national de contact responsabil de schimbul de informatii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 si de luare a masurilor necesare in vederea interconectarii si accesibilitatii la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R este institutia romana responsabila cu intocmirea, in colaborare cu I.S.C.T.R., si transmiterea raportului prevazut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, a raportului prevazut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum si a raportului prevazut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

    CAP. III
    Accesul la activitatea de transport rutier

    SECTIUNEA 1
    Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

    ART. 7
    Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    ART. 8
    In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderea va fi inregistrata in Registrului electronic national al operatorilor de transport si i se va elibera licenta comunitara, care ii confera operatorului de transport rutier acces la piata transportului rutier contra cost.
    ART. 9
    Se considera indeplinita cerinta privind sediul, daca intreprinderea:
    a) are sediul situat pe teritoriul Romaniei, in incinta caruia isi pastreaza principalele documente de lucru, in special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le continand date referitoare la perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto, documentele privind intretinerea vehiculelor si orice alte documente la care trebuie sa aiba acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in scopul verificarii;
    b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania, indiferent daca vehiculele respective se afla in proprietatea sa sau sunt detinute in temeiul unui contract de cumparare in rate, inchiriere sau leasing;
    c) desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate la lit. b) permanent si efectiv cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei.
    ART. 10
    Se considera indeplinita cerinta privind buna reputatie, daca:
    a) intreprinderea si managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    b) managerul de transport si-a pierdut buna reputatie pentru incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 si a intervenit reabilitarea.
    ART. 11
    Procedura administrativa privind pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport prevazuta la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilita de catre I.S.C.T.R., in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, avandu-se in vedere cel putin urmatoarele:
    a) efectuarea unei verificari la sediul intreprinderii;
    b) analiza sanctiunilor aplicate intreprinderii/managerului de transport.
    ART. 12
    In urma aplicarii procedurii administrative prevazute la art. 11, I.S.C.T.R. intocmeste un referat in care se va motiva decizia retragerii bunei reputatii sau ramanerea neafectata a acesteia.
    ART. 13
    Procedura administrativa prevazuta la art. 11 se considera incheiata dupa semnarea referatului prevazut la art. 12 de catre inspectorul de stat sef, inregistrarea acestuia si efectuarea tuturor inregistrarilor privind buna reputatie in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu.
    ART. 14
    (1) Se considera indeplinita cerinta privind capacitatea financiara, daca intreprinderea demonstreaza, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoana acreditata in mod corespunzator, conform prevederilor legale, ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel putin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
    (2) In situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea capitalului si rezervelor financiare prevazute la alin. (1), aceasta poate demonstra indeplinirea capacitatii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garantie bancara sau asigurare prevazuta la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe banci sau de alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare.
    ART. 15
    (1) Se considera indeplinita cerinta privind competenta profesionala, daca intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier desemneaza o persoana fizica ca manager de transport, titular al unui certificat de competenta profesionala, care indeplineste cerinta de buna reputatie si care:
    a) conduce permanent si efectiv activitatile de transport ale intreprinderii;
    b) este angajat, director, proprietar sau actionar al intreprinderii, sau administreaza intreprinderea sau, in cazul intreprinderii autorizate ca persoana fizica, este insasi persoana respectiva;
    c) este rezident in Uniunea Europeana.
    (2) Certificatul de competenta profesionala al managerului de transport se obtine in conditiile prevazute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    (3) O persoana fizica poate avea calitatea de manager de transport la o singura intreprindere.

    SECTIUNEA 2
    Accesul la transportul rutier in cont propriu

    ART. 16
    Pentru a avea acces la transportul rutier in cont propriu, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    ART. 17
    In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la transportul rutier in cont propriu, intreprinderea va fi inregistrata in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si i se va elibera certificatul de transport in cont propriu, care ii confera intreprinderii de transport rutier in cont propriu acces la piata transportului rutier in cont propriu.
    ART. 18
    Cerintele privind buna reputatie si competenta profesionala se considera indeplinite in conditiile prevazute la art. 10 si art. 15.

    CAP. IV
    Accesul la piata transportului rutier

    SECTIUNEA 1
    Transportul rutier contra cost

    ART. 19
    Transportul rutier contra cost de marfuri si de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier in baza licentei comunitare numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.
    ART. 20
    (1) Licenta comunitara este eliberata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, aceasta pastranduse la sediul operatorului de transport.
    (2) Copiile conforme ale licentei comunitare se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an si fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, acestea pastrandu-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.
    (3) Licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.
    (4) Copiile conforme ale licentei comunitare sunt personalizate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
    (5) Modelul licentei comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 in cazul efectuarii transportului rutier de marfuri, este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (6) Modelul licentei comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 in cazul efectuarii transportului rutier de persoane, este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (7) Modelul copiei conforme a licentei comunitare corespunzatoare transportului rutier de marfuri, este prevazut in anexa nr.3 la prezentele norme metodologice.
    (8) Modelul copiei conforme a licentei comunitare corespunzatoare transportului rutier de persoane, este prevazut in anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.
    ART. 21
    (1) Pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, intreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    (2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:
    a) document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;
    b) document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
    c) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
    d) cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    e) document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    f) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 22
    (1) In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 7, sa elibereze licenta comunitara sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
    (2) Prelungirea termenului de eliberare a licentei comunitare pentru situatii motivate corespunzator care presupun precizari suplimentare din partea intreprinderii in vederea analizarii cererii depuse, se face in conditiile prevazute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    (3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa operatorului de transport rutier, licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia pe care le elibereaza.
    ART. 23
    In maxim 3 luni de la data eliberarii licentei comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    ART. 24
    (1) In situatia in care titularul licentei comunitare detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale licentei comunitare, pe care urmeaza sa le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    (2) Cererea depusa in conformitate cu prevederile alin. (1) in vederea eliberarii uneia sau mai multor copii conforme ale licentei comunitare, va fi insotita de documentul doveditor privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, corespunzator numarului de vehicule rutiere detinut de titularul licentei comunitare.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 25
    In vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., urmatoarele documente:
    a) dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;
    b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
    c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;
    d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
    e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.
    ART. 26
    (1) Copia conforma a licentei comunitare se elibereaza pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule in functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.
    (2) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numar maxim de copii conforme ale licentei comunitare corespunzator numarului de autovehicule pentru care indeplineste conditia de capacitate financiara.
    ART. 27
    (1) In cazul in care operatorul de transport rutier isi schimba sediul social, acesta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe proprie raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia prevazute de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera in termen de 5 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1), licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia modificate, pastrandu-se termenul de valabilitate al licentei comunitare si al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.
    (3) Licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia modificate prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. numai dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului pentru eliberarea documentelor respective.
    ART. 28
    La solicitarea expresa a operatorului de transport rutier privind retragerea licentei comunitare si/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente si la radierea pozitiei din Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier.

    SECTIUNEA 2
    Transportul rutier in cont propriu

    ART. 29
    (1) Transportul rutier in cont propriu de marfuri si persoane se efectueaza de catre intreprindere in baza certificatului de transport in cont propriu numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.
    ART. 30
    (1) Certificatul de transport in cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, aceasta pastrandu-se la sediul intreprinderii.
    (2) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an si fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, acestea pastrandu-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.
    (3) Certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale intreprinderii, nefiind transmisibile.
    (4) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu sunt personalizate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
    (5) Modelul certificatului de transport in cont propriu este prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    (6) Modelul copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu corespunzator transportului rutier de marfuri este prevazut in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
    (7) Modelul copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu corespunzator transportului rutier de persoane este prevazut in anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    ART. 31
    (1) Pentru obtinerea certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia, intreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:
    a) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau documentul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
    b) cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
    c) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 32
    (1) In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 16, sa elibereze certificatul de transport in cont propriu sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
    (2) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de transport in cont propriu pentru situatii motivate corespunzator, care presupun precizari suplimentare din partea intreprinderii in vederea analizarii cererii depuse, se face in conditiile prevazute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    (3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa intreprinderii de transport rutier in cont propriu, certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia pe care le elibereaza.
    ART. 33
    In maximum 3 luni de la data eliberarii certificatului de transport in cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul intreprinderii de transport rutier in cont propriu in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    ART. 34
    (1) In situatia in care titularul certificatului de transport in cont propriu detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu, pe care urmeaza sa le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier in cont propriu, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 35
    In vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, intreprinderea de transport rutier in cont propriu va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., urmatoarele documente:
    a) dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;
    b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
    c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;
    d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
    e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.
    ART. 36
    Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se elibereaza pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule in functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.
    ART. 37
    (1) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu isi schimba sediul social, aceasta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe proprie raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia prevazute de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R va elibera in termen de 5 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1), certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia modificate, pastrandu-se termenul de valabilitate al certificatului de transport in cont propriu si al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.
    (3) Certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia modificate prevazute la alin. (2) se vor elibera de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. numai dupa prezentarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a documentului de plata a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.
    ART. 38
    La solicitarea expresa a intreprinderii de transport rutier in cont propriu privind retragerea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiilor conforme ale acestuia, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente si la radierea pozitiei din Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu.

    CAP. V
    Efectuarea transporturilor rutiere

    SECTIUNEA 1
    Efectuarea transportului rutier national de marfuri

    Subsectiunea 1
    Efectuarea transportului rutier contra cost de marfuri

    ART. 39
    (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de marfuri, operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, precum si toate celelalte documente specifice, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
    (2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevazuta de Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al carei model este prevazut in anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.
    (3) Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
    a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;
    b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
    c) contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
    d) atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz;
    ART. 40
    (1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care sunt utilizate de catre operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.
    (2) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admiseaautorizate.

    Subsectiunea 2
    Efectuarea transportului rutier in cont propriu de marfuri

    ART. 41
    (1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu de marfuri, intreprinderea trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum si toate celelalte documente specifice prevazute de reglementarile in vigoare.
    (2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege avizul de expeditie a marfurilor sau un document similar acestuia din care sa reiasa ca transportul corespunde prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
    ART. 42
    Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier in cont propriu de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
    a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;
    b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
    c) contractul de inchiriere, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
    d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.

    SECTIUNEA 2
    Efectuarea transportului rutier international de marfuri

    Subsectiunea 1
    Efectuarea transportului rutier contra cost de marfuri

    ART. 43
    (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de marfuri, operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, autorizatiaaautorizatiile de transport international, pentru parcursul extern, precum si toate celelalte documente specifice, dupa caz, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
    (2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport C.M.R., prevazuta de Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972.
    (3) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care sunt utilizate de catre operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.
    (4) Placutele prevazute la alin. (3) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admiseaautorizate.
    ART. 44
    Suplimentar fata de documentul de transport prevazut la art. 43 alin. (2), in cazul transportului rutier contra cost de marfuri, la bordul autovehiculului trebuie sa se mai afle:
    a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto;
    b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
    c) contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
    d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.
    ART. 45
    (1) In cazul transportului rutier international de marfuri, efectuat pe teritoriul Romaniei de catre un operator de transport rutier stabilit intr-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle in original autorizatiile de transport international avand Romania ca tara de destinatie, tranzit sau terta tara, in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    (2) Modelul autorizatiei de transport rutier international de marfuri valabila pe teritoriul Romaniei este prevazut in anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
    (3) In cazul transportului rutier international de marfuri, efectuat pe teritoriul Romaniei de catre un operator de transport rutier stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle documentele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum si cele prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    ART. 46
    (1) Operatiunile de transport rutier contra cost de marfuri in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
    (2) Operatiunile de transport rutier contra cost de marfuri in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai in conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
    ART. 47
    Atestatul de conducator auto prevazut la art. 44 lit. d) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu plata tarifului aferent, in conditiile afisate pe pagina de internet a acesteia.

    Subsectiunea 2
    Efectuarea transportului rutier in cont propriu de marfuri

    ART. 48
    (1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu de marfuri, intreprinderea de transport rutier in cont propriu trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a certificatului de transport in cont propriu valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, autorizatiaaautorizatiile de transport international, precum si toate celelalte documente specifice, dupa caz, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
    (2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevazuta la art. 43 alin. (2).
    ART. 49
    Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier in cont propriu de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
    a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto;
    b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
    c) contractul de inchiriere, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
    d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.
    ART. 50
    Atestatul de conducator auto prevazut la art. 49 lit.d) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu plata tarifului aferent, in conditiile afisate pe pagina de internet a acesteia.

    SECTIUNEA 3
    Efectuarea transportului rutier national de persoane

    Subsectiunea 1
    Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane

    ART. 51
    Transportul rutier contra cost de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, precum si licenta de traseu sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.
    ART. 52
    Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:
    a) servicii regulate;
    b) servicii regulate speciale;
    c) servicii ocazionale.

    V.3.1.1 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

    ART. 53
    (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport si a licentei de traseu eliberata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (2) In sensul alin. (1), licenta de traseu reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate.
    (3) In cazul transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenta de traseu se elibereaza pentru fiecare cursa, iar in cazul transportul rutier judetean contra cost de persoane prin servicii regulate licenta de traseu se elibereaza pentru fiecare traseu.
    (4) Modelul licentei de traseu este prevazut in anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulatie al acesteia este prevazut in anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.
    ART. 54
    (1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai in conditiile in care acestia detin licenta de traseu valabila pentru cursa respectiva asa cum aceasta este prevazuta in programul de transport.
    (2) Licenta de traseu este valabila numai insotita de graficul de circulatie pe toata durata efectuarii transportului si numai daca plecarea de la capatul de traseu s-a facut in ziua si la ora prevazute in respectivul grafic de circulatie.
    (3) Autobuzul pentru care s-a emis licenta de traseu poate fi inlocuit cu un alt autobuz numai in urmatoarele situatii:
    a) nu mai este detinut de operatorul de transport rutier;
    b) prezinta defectiuni tehnice.
    (4) in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), inlocuirea autobuzului se poate face in urmatoarele conditii:
    a) autobuzul utilizat sa fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de cumparare in rate, inchiriere sau leasing de catre operatorul de transport rutier titular al licentei de traseu;
    b) autobuzul utilizat sa aiba cel putin aceeasi capacitate si acelasi punctaj obtinut in urma clasificarii conform anexei nr. 18 la prezentele norme metodologice, cu autobuzul inlocuit;
    c) autobuzul utilizat sa aiba acelasi an de fabricatie sau un an de fabricatie mai recent decat anul de fabricatie al autobuzului inlocuit.
    (5) In situatia prevazuta la la alin. (3) lit. b), inlocuirea autobuzului se poate face pentru o perioada de maxim 30 de zile,
    (6) Pe perioada inlocuirii, se va asigura existenta la bordul autobuzului a licentei de traseu.
    (7) Inlocuirea unui autobuz se face cu notificarea prealabila a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. si a I.S.C.T.R., in formatul solicitat de acestea.
    (8) Suplimentarea unei curse se poate face numai in situatia in care autobuzul utilizat in baza licentei de traseu are capacitate insuficienta pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capatul de traseu.
    (9) Suplimentarea cursei prevazuta la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulatie aferent licentei de traseu, asigurandu-se existenta la bordul autobuzului a licentei de traseu in copie, stampilata si semnata de catre administratorul operatorului de transport, avand inscris in mod expres: "Subsemnatul ............................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".
    ART. 55
    (1) Programul de transport interjudetean se intocmeste de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in baza programului de transport anterior, cu consultarea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national pentru domeniul transporturilor rutiere.
    (2) Prin programul de transport interjudetean se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autobuzelor necesare si capacitatea minima de transport a acestora, precum si autogarile si statiile publice.
    (3) In conditiile in care capacitatea autogarilor este depasita (numar de plecari/sosiri, stationari la peron) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. solicita consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, stabilirea unor statii publice pentru amplasarea capetelor de traseu si/sau a opririlor in tranzit.
    ART. 56
    (1) I.S.C.T.R. va controla si monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate incepand cu data de 1 ianuarie 2012, datele rezultate fiind inregistrate in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier.
    (2) Datele prevazute la alin.(1) in legatura cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, vor cuprinde informatii privind:
    a) autobuzele detinute pentru care s-au eliberat copii conforme a licentei comunitare;
    b) capacitatea fiecarui autobuz pentru care s-a eliberat copie conforma a licentei comunitare;
    c) autobuzele utilizate pentru care s-au eliberat licente de traseu;
    d) cursele din programul de transport efectuate si neefectuate;
    e) respectarea prevederilor in vigoare cu privire la perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto respectiv utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora;
    f) sanctiunile aplicate operatorului de transport;
    g) cazurile de renuntare a operatorului de transport la licenta de traseu.
    ART. 57
    (1) Cursele cuprinse in programul de transport interjudetean se atribuie electronic in sistem informatic, in functie de punctajul obtinut pe baza criteriilor de evaluare.
    (2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevazute in anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.
    (3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevazuta in anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.
    ART. 58
    In urma atribuirii electronice in sistem informatic, fiecare cursa se atribuie solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj.
    ART. 59
    (1) Cu 90 de zile inainte de expirarea programului de transport valabil la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va afisa programul de transport pe pagina de internet a acesteia, calendarul atribuirii electronice in sistem informatic a curselor cuprinse in urmatorul program de transport interjudetean, precum si modalitatea de depunere a solicitarilor.
    (2) Solicitarile in vederea participarii la atribuirea electronica in sistem informatic a curselor se vor depune in conditiile afisate pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    (3) Cursele din programul de transport interjudetean care nu au fost solicitate sau atribuite electronic in sistem informatic, vor face obiectul unei a doua atribuiri electronice in conditiile stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si afisate pe site-ul acesteia.
    (4) Cursele din programul de transport interjudetean care nu au fost solicitate sau atribuite in conformitate cu prevederile alin. (3), vor fi acoase din programul de transport.
    ART. 60
    Solicitarile depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronica in sistem informatic a curselor cuprinse in urmatorul program de transport interjudetean, vor fi respinse in urmatoarele cazuri:
    a) au depasit termenele prevazute in calendarul atribuirii;
    b) cand operatorul de transport rutier nu detine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni;
    c) cand operatorul de transport rutier nu detine copii conforme ale licentei comunitare, valabile la data depunerii optiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni;
    d) cand cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu acelasi autobuz sau aceleasi autobuze nominalizate in solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulatie;
    e) cand graficele de circulatie aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat in solicitare, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa si locul de plecare in urmatoarea cursa, cu o viteza de deplasare de 50 km/ora, se depaseste ora de plecare in cursa care va urma.
    ART. 61
    (1) Programul de transport interjudetean se poate modifica anual de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., respectiv in luna in care a fost organizata atribuirea electronica initiala a tuturor curselor cuprinse in acest program de transport la solicitarea operatorilor de transport rutier, in urmatoarele cazuri:
    a) reducerea numarului de curse de pe un traseu existent;
    b) eliminarea de opriri in tranzit, care pot fi statii sau autogari;
    (2) Programul de transport interjudetean se poate modifica trimestrial de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in urmatoarele cazuri:
    a) inlocuire autogara;
    b) modificare capacitate de transport;
    c) suplimentarea/reducerea numarului de zile in care se efectueaza cursa;
    d) modificarea zilelor de circulatie.
    (3) Metodologia privind modificarea programului de transport interjudetean, se afiseaza pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 62
    Eliberarea licentei de traseu si a graficului de circulatie anexa al acesteia se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., dupa atribuirea electronica in sistem informatic.
    ART. 63
    In cazul in care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit o cursa nu se prezinta la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in vederea solicitarii eliberarii licentei de traseu in termen de 5 zile de la data sedintei de atribuire sau in cazul in care nu a ridicat licenta de traseu in termen de 15 zile de la data solicitarii, cursa respectiva va fi atribuita urmatorului operator de transport rutier clasat la sedinta de atribuire.
    ART. 64
    (1) In cazul traseelor cuprinse in Programul de transport interjudetean, licenta de traseu se elibereaza pentru o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a programului de transport.
    (2) In cazul traseelor cuprinse in Programul de transport judetean, perioada de valabilitate a licentei de traseu nu poate depasi perioada de valabilitate de valabilitate a programului de transport.
    (3) Perioada de valabilitate a licentelor de traseu nu va depasi data expirarii programului de transport.
    ART. 65
    (1) Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.
    (2) Licenta de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibila.
    ART. 66
    Renuntarea la licenta de traseu aferenta se poate face la cererea expresa a operatorului de transport rutier, care va fi depusa la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. precum si la autoritatile administratiei publice la nivel judetean, cu cel putin 60 de zile inainte de data incetarii efectuarii traseului. Dupa expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licenta de traseu la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    ART. 67
    (1) In cazul retragerii unei licente de traseu, aceasta se va atribui in cadrul urmatoarei sedinte de atribuire ulterioare ramanerii definitive a acestei masuri.
    (2) In cazul in care operatorul de transport rutier a renuntat la licenta de traseu pentru o cursa, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire a cursei respective.
    (3) In cazul in care operatorului de transport rutier i s-a retras licenta de traseu pe o cursa, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire a cursei respective.

    V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale

    ART. 68
    (1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectueaza de operatorii de transport rutier pe baza licentei de traseu eliberata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (2) In sensul alin. (1), licenta de traseu reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.
    ART. 69
    Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de invatamant sau unitate militara, in vederea efectuarii transportului urmatoarelor categorii de personal:
    a) angajati transportati intre domiciliu si locul de munca;
    b) elevii si studentii transportati spre si dinspre institutiile de invatamant;
    c) militarii si familiile acestora transportati intre domiciliu si unitatea militara.
    ART. 70
    Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie sa se mai afle:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului sau copia conforma cu originalul a acestuia;
    b) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este licentiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
    c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport rutier;
    d) contractul de inchiriere sau de leasing in original ori copie conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;
    e) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
    f) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
    c) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 71
    (1) In vederea obtinerii unei licente de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane in trafic interjudetean, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., o cerere, insotita de urmatoarele:
    a) lista autobuzelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora;
    b) copiile conforme ale licentei comunitare intr-un numar egal cu cel al autobuzelor prezentate in lista;
    c) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta angajatii pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;
    d) contractul incheiat cu beneficiarul transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb; contractul se va incheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executandu-se in exclusivitate pentru acest beneficiar;
    e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeaza sa fie transportate.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 72
    In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, sa elibereze licenta de traseu sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
    ART. 73
    (1) Licenta de traseu se elibereaza operatorului de transport rutier intr-un numar egal cu numarul de autobuze necesare efectuarii traseului, dupa prezentarea avizelor eliberate de administratiile locale pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate.
    (2) In cazul transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate nu pot fi statiile publice, dar trebuie sa se asigure conditii de siguranta pentru persoanele transportate.
    (3) Licenta de traseu se elibereaza Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 1 an, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.